Autor: Refija Gagula

U šesnaest carevina kroz koje sam putovao do tada nisam vidio ljepši most i hrabrije momke koji su skakali s njega. Otkako je sagrađen most, otada ovamo dolaze neki veziri, prvaci i visoki dostojanstvenici da ga vide. Sjedeći u čardaku, oni su promatrali kako hrabri dječaci šehera skaču sa tog polumjeseca na glavu i noge.

Evlija Čelebija, putopisac i historičar, 1664. godine

Kada je 1566. godine završena izgradnja mosta, bila je to najveća lučna konstrukcija na svijetu. Izgrađen je po nalogu sultana Sulejmana Veličanstvenog, a graditelj je bio mimar Hajrudin, učenik mimara Sinana. Stari most je bio šupalj, a dužinom cijelog luka prolazila su dva tunela, što je omogućavalo odvod voda, koju je tenelija – posebna vrsta kamena od kojeg je izgrađen – upijala i propuštala.

Legenda kaže da je mimar Hajrudin pobjegao iz Mostara dan prije dizanje skela, plašeći se prijetnji Sulejmana Veličanstvenog da će biti osuđen na smrt ukoliko se luk mosta uruši.

Kada je Hajrudin sagradio Most i trebao da podigne skelu, pobjegao je u obližnje naselje Bijelo Polje. Tu je čekao telala da mu da glas da li je Most uzgor ili nije – kad se skine skela. Dani su prolazili, a oni su skidali skelu. Iz nervoze, imao je jedan štap, on je udarao tim štapom u jedan kamen. To je toliko dugo trajalo da se stvorio jedan mali zdenac. Konačno mu je došao telal i rekao: “Uzgor je, uzgor je!” Kažu da se Hajrudin samo okrenuo i otišao na sjever prema Sarajevu. Nikad svoje djelo nije vidio.

Zlatko Serdarević, novinar, “Stvarnost i legende o Starome”, 27.4.2004.

Stari most je srušen stoljećima kasnije: učinile su to snage Hrvatskog vijeća obrane (HVO), u utorak, 9. novembra 1993. godine. Sukobi HVO-a i Armije Bosne i Hercegovine trajali su od maja 1993. godine do februara 1994. 

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) osudio je šestoricu najviših vojnih i političkih zvaničnika nekadašnje „Hrvatske Republike Herceg Bosne“ za udruženi zločinački poduhvat, koji uključuje i napad na Mostar, ali ne i rušenje Starog mosta. 

Pripadnici mađarskog inženjerijskog kontingenta u sastavu SFOR-a počeli su sa vađenjem kamenih blokova Starog mosta iz Neretve 29. septembra 1997. godine.

Obnova Starog mosta počela je 2000. godine.

Trajala je četiri godine i koštala 15,5 miliona dolara. Najveći donator bila je Vlada Italije. Uz UNESCO, Svjetsku banku, Evropsku banku za obnovu i razvoj, njegovu rekonstrukciju finansirale su i Turska, Holandija, Njemačka, Francuska i Hrvatska. Materijali i način obrade bili su gotovo identični prvobitnom procesu. Kamen je ponovo vađen iz kamenoloma Mukoša, pet kilometara južno od Mostara. Funkciju maltera imalo je olovo, koje se u tečnom stanju sipalo među blokove, kako bi ih vezivalo. Predanja o korištenju kozje dlake i ljuski jajeta smatraju se legendom. Graditelji su ovog puta ostali da vide kako kameni luk ponovo spaja obale Neretve.

Stari most je 17.7.2005. godine upisan na Listu svjetske baštine UNESCO-a.

 

 

 

Derviš-paša Bajezidagić “Gazel o Mostaru”

 

Ko bi mog’o opjevati redom

Sve ljepote divnoga Mostara?

Zar se čudiš, srce, što ga ljubim

Sa ljubavlju sinovskoga žara?

O, ne ima na ovome sv’jetu,

Ako nema sred bajnoga raja,

Bistre vode i svježega zraka

Što čovjeka sa zdravljem opaja!                                                                                

Ko ga gleda, život mu se mladi,

A duša mu u nasladi pliva.

Svaki kraj mu i svako mjestašce

Zadivljene oči podraživa.

S voćem, vodom i ostalim miljem

On je druga Sirija na sv’jetu,

E bi rek’o da je rajska bašča,

Ko ga vidi u majskome cv’jetu.

S dvije kule velika ćuprija                     

Pružila se preko r’jeke čarne,

Te sa svojim velebnijem lukom

 Pričinja se poput dûge čarne.

Cio svijet da obiđeš redom,

Ne bi naš’o onakova svijeta.

On je majdan darovitih ljudi,

 

Šeher Mostar ures je sv’jeta.

To je gnijezdo slavnijeh junaka

I na peru i na bojnom maču;

K’o odvazda, i sada iz njega

S dana na dan velikani skaču.                        

 

Neka šute indijske papige,

Neka svoje ne kazuju glase,

O, Dervišu! Ti si danas slavuj

Koji pjeva svog Mostara krase.