Šejh Mustafa-efendija Čolić rođen je 1. marta 1921. godine u Pločniku kod Rogatice. Nakon mekteba i osnovne škole završio je petogodišnju okružnu medresu u Travniku. Početkom 1941. godine počeo je raditi kao muallim u Podžeplju kod Žepe. Godinu dana kasnije premješten je za imama i muallima u džematu Voljevac kod Fojnice, gdje ostaje do 1952. godine, kada preuzima mjesto imama i hatiba u Atik džamiji u Fojnici, a dvije godine kasnije prelazi za imama i hatiba Šaban efendijine džamije u istom gradu. Već naredne godine prelazi za imama, hatiba i muallima Esme-sultan džamije u Jajcu.  Za vjersko-prosvjetnog referenta (glavni imam) postavljen je 1966. godine i tu dužnost obavljao do 1977. godine. U mirovinu je otišao 1987. godine.

Do rata je živio u Jajcu, a onda prešao u Kiseljak, pa u Visoko, gdje je ostao do smrti. Šejh Mustafa-efendija Čolić je napisao više knjiga i radova iz područja tesavvufa, akaida (islamske dogmatike-vjerovanja) i imameta. Neke su objavljene, a većina je ostala u rukopisu. Prevodio je sa arapskog jezika, između ostalog i zbirku salavata i dova Dalā’il al-ḫayrāt Muḥammad al-Ḡazūlīja (Visoko,1995.). Umro je 5. maja 2004. godine i ukopan u Gradskom haremu u Visokom.“ 

(Leksikon bošnjačke uleme, Ahmed Mehmedović, str.118., Sarajevo, 2018, Gazi Husrev-begova biblioteka)