I ove školske godine – kao i niz prethodnih godina – učenici Bošnjaci u bosanskohercegovačkom entitetu RS uskraćeni su za pravo na obrazovanje na vlastitom, bosanskom jeziku.

Bosanski jezik neosporna je lingvistička, kulturna i historijska činjenica, i nema potrebe iznova je dokazivati budući da je činjeničnost bosanskog jezika kao takvog dokraja poznata i onima koji ga uporno negiraju. 

Također općepoznato je i to da je pravo na maternji jezik, a posebno na obrazovanje na maternjem jeziku, neotuđivo ljudsko i građansko pravo koje je garantirano Ustavom Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta, kao i relevantnim zakonskim propisima te brojnim međunarodnim konvencijama, poveljama i deklaracijama, među kojima su, između ostalih, i: Opća deklaracija o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija iz 1948, Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama iz 1950, UNESCO-va konvencija protiv diskriminacije u obrazovanju iz 1960, Konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije Ujedinjenih nacija iz 1965, Konvencija o dječijim pravima Ujedinjenih nacija iz 1989, Deklaracija o pravima pripadnika nacionalnih ili etničkih, vjerskih i jezičkih manjina Ujedinjenih nacija iz 1992, Deklaracija o pravima autohtonih naroda iz 2007. godine i dr.

Bosanski jezik u bosanskohercegovačkom entitetu RS negira se isključivo iz političko-ideoloških i nacionalističkih razloga te u smislu antikulturnog i anticivilizacijskog nasilja političke i demografske većine nad manjinom, a posebno je nedopustivo, ali i krajnje amoralno i okrutno, da se ovo retrogradno i agresivno nasilje vrši nad najslabijima – djecom iz povratničkih porodica u RS, koja se tako na najgrublji i najružniji način diskriminiraju.

Zato, kao temeljna i najstarija kulturna ustanova Bošnjaka, s tradicijom dužom od jednog stoljeća, odnosno kao ustanova kojoj je zaštita bosanskog jezika jedna od njezinih primarnih obaveza, tražimo prije svega od Vlade bosanskohercegovačkog entiteta RS da napokon prestane s praksom negiranja bosanskog jezika, a naročito u obrazovanju, u skladu s Ustavom i Zakonom, odnosno brojnim međunarodnim konvencijama, poveljama i deklaracijama, ali i elementarnim kulturnim i civilizacijskim normama i tekovinama.

Isto tražimo i od onih društveno-političkih opcija koje podržavaju ili toleriraju diskriminacijski odnos Vlade RS prema učenicima Bošnjacima u ovom bosanskohercegovačkom entitetu, uključujući i sudsku vlast, dok od međunarodnih političkih faktora, a posebno od Ureda visokog predstavnika, Misije OSCE-a i Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, tražimo da iskoriste ovlasti i mogućnosti koje imaju te da tako napokon okončaju predugo trajuću diskriminaciju učenika Bošnjaka u RS i omoguće im pravo na nesmetanu upotrebu vlastitog, bosanskog jezika u obrazovanju. 

Predsjednik
Prof. dr. Sanjin Kodrić

Sarajevo, 2. 9. 2019.