Voda u književnosti Bošnjaka

 

ZAPIS O IZVORU

Rastvorio sam se
i potekao
potocima
rijekama
morima
Sada sam tu
bez sebe
gorak
Kako svome izvoru
Da se vratim?

(Mak Dizdar)

Voda je prirodno bogatstvo čije smo vrijednosti svjesni tek kada je nemamo ili kada do nje teško dolazimo. Bosna i Hercegovina je prepuna hajr česama, koje su se na našim prostorima pojavile u vrijeme Osmanskog carstva. Bile su namijenjene putniku namjerniku da zastane, odmori se, napije se svježe i hladne vode, te nastavi dalje svoj put.

Obično su ih izgrađivali ljudi koji su na vlastitim primjerima osjetili nedostatak vode, ali i željeli učiniti neki hajr na ovom svijetu, neko dobro koje će koristiti drugima.

Evlija Čelebi opisujući Sarajevo prije 400 godina navodi da svaka kuća ima živu vodu, a ispod Vratnika je tekao jedan rukav Mošćanice na kome su bili mlinovi. Piše kako u Sarajevu ima preko 110 javnih česmi koje nemaju slavine, i voda teče stalno za putnike namjernike, a na 300 mjesta postoje sebilji… Kroz sve privlačne bašče i ograđene bostane koji se nalaze na onoj strani gdje je tabhana (debbaghane) protiču žive vode, piše Čelebija o Mostaru.

Simbol vode možemo promatrati u okviru naučnih i vjeronaučnih saznanja, kao i u okviru povijesnih dešavanja, kako bismo došli do tog simbola u kulturi Bošnjaka.

 

Najstariji mislioci/mudraci, „oni kojima je znanje darovano“, prepoznali su da postoje četiri elementa u prirodi iz kojih je sve materijalno stvoreno, stvoreno sublimiranjem četiri elementa, a to su: zemlja, vatra, voda i zrak. Ta četiri osnovna elementa možemo prepoznati u stvaranju fizičkog čovjeka, kao i u nekim pristupima čovjekovoj psihologiji. Jedna vrsta pristupa karakteru čovjeka kazaće da postoje također četiri tipa čovjekove sklonosti, jedna koja je bliska tom zemljinom, jedna vatrenom, jedna vodenom, jedna zračnom. Pored karaktera u kojima dominira jedna od ovih osobina, postoje i četiri kombinacije i, u konačnici, postoji deveta, koja podrazumijeva savršen omjer svih karaktera koje zovemo: sangvinik, flegmatik, kolerik i melanholik. Sublimiranjem četiri osnovna elementa dobijamo taj deveti, savršeni u omjeru. Podrazumijeva se da ova svojstva moraju postojati i u onome što je izvan materijalnog, u onome što je starije od materijalnog, jer materija biva stvorena nakon onoga što je izvanmaterijalno.

Kroz povijest čovječanstva ova četiri elementa će se pojavljivati neprestano. Ako pratimo četiri osnovna stadija razvoja određenih ideja, određenih religijskih stanja, određenih znanja o vjerovanju, onda ćemo prepoznati da, također, imamo četiri osnovna stepena sazrijevanja, tj. kategorije znanja: 1- nuhovska, 2- ibrahimovska, 3- musaovska, 4- isaovska. U sve ove četiri kategorije znanja mi prepoznajemo vodu, i zemlju, i vatru i zrak. Svaka od njih odgovora jednoj od kategorija materije i jednoj od kategorija njihovog značenja u nemateriji, u transcedentalnom, u duhovnom.

Tako će se u nuhovskom razumijevanju vjerovanja pojaviti voda koja simbolizira čišćenje.

U ibrahimovskom prepoznaćemo simbol vode u jednoj kratkoj priči koja kaže da su sve životinje nosile vodu kako bi gasile vatru u koju je bačen Ibrahim. U jednoj varijanti kaže se da je to bila žaba, u drugoj varijanti mrav koji je upitan, kada je nosio vodu, zašto on nosi kad ne može ugasiti, a on odgovara: „Neću biti pitan zašto nisam ugasio, već zašto nisam gasio.“

U priči vezanoj za musaovski stepen razumijevanja znanja, na vodu nailazimo na samom početku – „Mi njegovu majku poučismo onome što se samo nadahnućem stiče“ – da isplete korpu, da spusti bebu u rijeku i da ga pusti niz vodu (vidi: Kur’an, Al Kasas, 7; Ta-ha, 38-39). Dakle, voda, u ovom slučaju, simbolizira izlaz, spas; tekuća voda je izlaz iz neke situacije.

Na narednoj sceni imamo veliku kišu, kao jedno od čuda koje je dato Musau. Isto tako, imamo i i more preko koga treba prevesti svoj narod. On će udariti štapom, more će se rastaviti, te će on sa svojim narodom preći preko mora. Dakle, u tom trenutku, more je prepreka; more je neka situacija koja se čini bezizlaznom, ali iz nje ima izlaza. Vjerovanje je taj izlaz.

U isaovskoj kategoriji – vodu ćemo prepoznati u susretu Isusa sa Ivanom Krstiteljem, kada se radi o  hrišćanskoj tradiciji, ili Isaa, a.s., sa Jahja, a.s., kada se radi o islamskoj tradiciji. Prilikom tog susreta na rijeci Jordan dolazi do pomaganja – prethodni poslanik pomaže novoprispjelom poslaniku da ispuni svoju misiju.

Možemo zaključutu da voda simbolizira mudrost, znanje, prepreku, izlaz iz prepreke i simbolizira protok nečega.

Važno je naglasiti i o kojoj vodi mi zapravo govorimo – da li je to voda koja je tekuća ili je to stajaća voda. Tako je i simbolika različita. Tekuća voda simbolizira tekuće znanje, tečno znanje, znanje koje je promjenljivo, znanje koje samo sebe čisti – tekuća voda samu sebe čisti; stajaća voda nema potencijal da samu sebe čisti.

Ukoliko je stajaća voda mala, ona je bara, ili baruština; ukoliko je velika ona je jezero, ili more, ili okean. Ukoliko je voda stajaća, ona je neupotrebljiva. Nasuprot toga, onaj najmanji potok, koji je tekući, prepoznat ćemo kao čist. Prepoznat ćemo da on može imati potencijal da bude ispravan za konzumiranje. Takav je i odnos znanja prema čovjeku (ne samo odnos čovjeka prema znanju). Jer čovjeka treba njegovo znanje da vuče, njegovo znanje da ga nosi na njegovom putovanju ka svome Gospodaru. Dolazimo sada do jedne nove teme – znanje kao argument, koje prepoznajemo u poslanstvu Musaa, a.s., i u njegovom štapu…

Vodu ćemo, također, prepoznati u cijelom nizu različitih situacija ili pojava, i u tradiciji i u književnosti. Kada se radi o arhitekturi urbaniteta – dolaskom Osmanlija gradovi su počeli mijenjati izgled. U srenjovjekovlju, bilo na prostoru Srbije, Bosne ili Hrvatske, grad je uvijek na nekim nepristupačnim mjestima. Dolaskom Osmanskog carstva, gradovi se oformljavaju na ušću rijeka ili na raskrsnici puteva. Što znači da se oni „izmještaju“ u niziju i bivaju vezani za postojanje vode u blizini. Zato će evropska nauka o Orijentu kazati da su Osmanlije na prostor Balkana donijeli: novu vjeru za taj prostor – islam, tri orijentalna jezika – arapski, turski i perzijski, orijentalno-islamsku kulturu i, kako će evropski naučnici reći, kult vode. U islamu nema ničega ni kultnog ni okultnog, već je iz pozicije evropske tradicije naša briga o vodi izgledala kao kult. Zato jer nastaju javne česme, jer se prave šadrvani i hamami. Dakle, najmanje tri sasvim nova arhitektonska objekta koja se nalaze u urbanom prostoru grada, ne ona lična koja se grade u avlijama. Taj doživljaj evropskog čovjeka prema orijentalnoj tradiciji bit će način da se razumijeva naš odnos prema vodi kao kultu.

U susretu kultura, orijenta i okcidenta, u susretu sa starom slavenskom tradicijom, koja je ovdje već postojala, dolazak orijentalno-islamske kulture nije poništio već postojeće kulturne obrasce. Tako da su Bošnjaci brojne stvari zadržali, kreirali drugačije nego što su ih Osmanlije donijeli, na isti onaj način kao što su Osmanlije kreirali drugačije odnos prema islamu u odnosu na Irance od kojih su preuzeli islam, ili Iranci u odnosu na Arape od kojih su oni preuzeli islam.

Budući da islam nije rigidan prema zatečenom stanju, već se on samo prilagodi i zaživi onamo gdje je došao, tako će i u kontekstu vode brojne stvari zaživjeti, uprkos nekim kasnijim interpretacijama da je zaživjelo pogrešno. Mada, pogrešno u okviru islamskog učenja nikada nije moglo živjeti petsto pedeset ili šesto godina, devijacije uglavnom vrlo kratko traju. Na ovom prostoru, ta sublimacija Orijenta i Okcidenta – slavenske tradicije, južnoslavenskog senzibiliteta i orijentalno-islamske kulture dao je neki, opet, drugačiji odnos čak i prema vodi u odnosu na orijentalno-islamsku tradiciju. Tako će se kod nas pojavljivati nešto što se kod Arapa neće pojaviti – kao što je običaj da prospete vodu za nekim ko kreće na put; ili kao što je situacija da se neki ajet ili sura prouči na vodu u cilju zaštite od negativnih uticaja.

Dakle, ta sublimacija orijentalno-islamskog i zatečenog stanja bila je i u nivou odnosa prema vodi, i islam to nije potisnuo za pet stotina pedeset godina, niti okarakterizirao kao negativno bilo koju od ovih stvari, već je isključivo obilježio na način što je očistio i rekao „ovo je sad i naše“. To „i naše“ nije došlo ni u kakav unutarnji, niti vanjski sukob sa zatečenim stanjem. I velika ulema koja je živjela ovdje u ovih pet stotina pedeset godina nije imala nikakav sukob sa zatečenom tradicijom.

To  ćemo vidjeti isto i na primjeru stećaka i srednjovjekovlja. Osmanska kultura nije poništila stećak kao nadgrobni spomenik. Nije ga uništila, kao što su ga uništili Arapi, nije odmah napravila nišan. Postoji stećak sa muslimanskim imenima, a nesmetano se javlja i u prvim stoljećima osmanske uprave: i u 15, i u 16. i u 17. stoljeću, sve do situacije kada će polahko, nakon dvije stotine pedeset godina, na našim prostorima zaživjeti nišan sa turbanom. Dakle, postupnost je primjetna i kod svih drugih elemenata, naročito u razumijevanju finesa kakav je odnos prema vodi.

U orijentalno-islamskoj književnosti, ili poeziji, pojaviće se voda na različitim mjestima. Pojaviće se kao referiranje na kur’anski i hadiski tekst. Dakle, u poeziji je nalazimo kao refleksiju, kratak odbljesak na kur’anski, hadiski tekst, na neko predanje i sl. Tako će se pojaviti refleksija vezana za Nuhov potop, za gašenje vatre u ibrahimovskoj kategoriji i td., a isto tako će se pojaviti refleksija na različite hadise, pa će se kazati da je „prijesto Gospodarev nad vodom“, kao i „da je sve živo stvoreno od vode“, ili je „sve oživljeno vodom“.

Kroz poeziju će se različiti motivi različito i tretirati. Jedan od najkompletnijih ili najpotpunijih motiva islamske poezije na orijentalnim jezicima jeste „motiv kapi i mora“. On se tretira kao najuzvišeniji motiv. U poeziji ovog usmjerenja pojaviće se motiv leptira i svijeće, pojaviće se motiv vina, krčme i krčmarice – u značenju opijenosti božanskom ljepotom, referirajući se naravno na hadis: „Allah je lijep, i On voli ljepotu“. Dakle, u svakom od tih iskaza pojavit će se ova opijenost ljepotom, koja se reflektira kroz sve što je stvoreno. Kud god se čovjek okrene, vidjet će ono šta on sam sadrži – ukoliko sadrži ljepotu, vidjet će ljepotu; ukoliko ne sadrži ljepotu, neće je vidjeti. Na taj način i postoje motivi – motivi vina, krčme i krčmarice –  koji se javljaju u ovoj vrsti poezije.

Najkompletniji motiv, ili najsavršeniji/najuzvišeniji motiv gdje će se pojaviti voda jeste motiv kapi i mora, gdje će kap simbolizirati čovjeka, a more će simbolizirati Gospodara. Na razini simbola mora postojati razlog – kao što postoji razlog kod simbola vina, krčme i krčmarice; kod simbola leptira i svijeće; tako mora postojati razlog, potvrda, dokaz o ispravnosti simbola kapi i mora. Osnovni dokaz tom simbolu jeste mjesto gdje se kaže da je u Adema „udahnut dio od Nas“. „Dio od nas“ – podrazumijeva „dio Božanskog“. To je „ta kap“ koja se nalazi u Insanu. To je ta kap koja mora ostati sama, bez onih životinja koje svaki čovjek u sebi ima. Jer Poslanik, s.a.v.s., kaže: „Svaki čovjek ima svog šejtana. I ja ga imam, ali sam ga ja, uz Allahovu pomoć, islamizirao.“ To su, dakle, različite čovjekove želje, htijenja, pohote, stremljenja dunjalučka. Ova kap je, dakle, ta kap Božanskog, koja mora ostat sama; ona mora nadjačati životinje. Zato će se u poeziji na orijentalnim jezicima često pojaviti ta kap – koja jeste čovjek, i to more – iz koje je ta kap proistekla. Onog trenutka kada se kap vrati svome Gospodaru, vratit će se svome praizvoru. Vratit će se tamo odakle je „udahnuta u nas“.

U bošnjačkoj tradiciji će se upravo ovaj motiv pojavljivati na cijelom nizu mjesta, od Ahmeda Vahdetije preko ostalih pjesnika na arapskom, turskom i perzijskom jeziku – pa do pjesnika koji će doći krajem 19. i početkom 20. stoljeća, kakvi su Safvet-beg Bašagić, Musa Ćazim Ćatić.

Voda će, naravno, imati mjesto i u različitim drugim simbolima. Pojaviće se kao rijeka, i u poeziji i u prozi. Nekada će to biti stvarna rijeka – ona formalna, fiziča rijeka – „tihi Don“, nekada u prenesenom značenju, nepremostiva, nepregaziva rijeka, kao što je to Mošćanica u Sevdalinci o Ajki Fazlagića, u kojoj se Ajka obraća rijeci:

 

 Mošćanice, vodo plemenita,

 

usput ti je, selam ćeš mi dragom,

 

nek’ ne kosi trave oko Save

 

pokosiće moje kose plave.

 

 Mošćanica se uliva u Miljacku, Miljacka u Bosnu, Bosna u Savu; Ajka šalje selam po vodi, pokazuje da voda pamti, da će voda prenijeti selam njenom dragom koji se nalazi oko Save – „ili neka joj se vrati ili neka je se prođe“, da ona bude načisto šta će biti od njih dvoje.

 

Tako će u književnim djelima odnos simbola rijeke – fizičke rijeke, metafizičkog značenja rijeke itd. – oscilirati od primjera do primjera. Jedan od najjasnijih, najeklatantnijih primjera neobične rijeke pojavit će se već u naslovu znamenitog  romana autora Skendera Kulenovića iz kasnih 70-tih godina 20. stoljeća „Ponornica“. To je specifična vrsta rijeke koja ponire, dakle ona samo na jednom mjestu nestane. Onda prođe nekoliko kilometara, ne vidite je nigdje, i na jednom mjestu izlazi cijela. Aludirajući već samim naslovom tog romana, Skender Kulenović zapravo kazuje kakva je kultura i identitet Bošnjaka – da je ona jaka u jednom trenutku, da postoji, da je jasno vidljiva, da je možete koristiti, da uživate u njezinim ljepotama, i u jednom trenutku je nestane. Možemo tumačiti historijski, u pitanju je 1878. godina, dolazak Austro-Ugarske, Prvi svjetski rat, stvaranje Kraljevine SHS, potom Kraljevine Jugoslavije, pa onda FNRJ, pa SFRJ, pa onda opet izbijanje te rijeke sa nekim 70-im godinama 20. stoljeća, sa nekim važnim kapitalnim djelima, nekim antologijama, nekim „identitarnim djelima“, djelima o religiji itd. Vidjet ćemo, zapravo, da se ta rijeka neprestano pojavljuje, ukazuje i nestaje.

Zato je Skender i dao naslov svom romanu „Ponornica“, koji je planiran kao tetralogija (u 4 toma). Ali nije poživio, jer već naredne godine autor umire. To je, svakako, jedno od najzanimljivijih štiva koje govori o kulturi Bošnjaka kao „ponornici“.

Kroz različita druga djela u bošnjačkoj književnosti također će se referirati simbol vode, da li na onaj način kada se savremeni pjesnik referira na nekog prethodnog književnika, da li gradeći na sasvim nov način, onako kako je to Skender uspio kada gradi vlastito razumijevanje svoje kulture i tradicije. Budući da je Skender jedan od najboljih majstora u bošnjačkoj književnosti, on će tu sublimaciju orijentalnog i okcidentalnog pokazati u svojim sonetima. Pa će reći u jednom sonetu: „Svrh snijega do juga rijeka – zveket vilinskog nakita.“

Tek u dva stiha svoje tercine, u vrlo kratkim, jezgrovitim sintagmama, pokazat će razumijevanje kakav je to njegov odnos prema senzibilitetu tih elemenata Orijenta i Okcidenta: „svrh snijega do juga rijeka“, dakle, imate gotovo u kroki crtežu predočen pejzaž rijeke „zveket vilinskog nakita“. Jedino što postoji od te rijeke, jedino čime se ona pokazuje živom jeste zveket. Šta može biti zveket? Može biti vilinski nakit vile brodarice, sada kultura starih Slavena, koja je opstala sve vrijeme – „još je jedino u zvuku opstala ta rijeka“. I ona će se primijetiti kada priđete njoj. Jedino što može zvečati u njoj može zvečati vilinski nakit. To je potpuno transkodiranje jednog motiva: od one vile nagorkinje iz usmene književnosti, do ovog jednog od najboljih i najljepših primjera, kako će ta brodarica vila, vila vode sada, u tom spletu slavenskog i orijentalnog pokazati koliko je moćna sublimacija ukoliko je kreiramo prema doživljavaju vlastite kulture.

Tako će Kulenović nasloviti jedan svoj esej o romanu Hamze Huma „Grozdanin kikot“ – „Iz smaragda Une“, jer će se opet referirati na jednu od važnih bosanskih rijeka, gdje će kazati kakav je to njezin odnos prema kulturi i tradiciji Bošnjaka i koliko je taj zvučni efekt vode, koliko je taj vizuelni efekt vode neusporediv ni sa čim drugim.

Voda jedina ima potencijal da samu sebe čisti, ona se jedina na minus temperaturi širi, sve ostalo se sužava. Nauka nam je do danas na više mjesta pokazala kakve su nadnaravne posebnosti materije koju zovemo vodom. U književnosti i u kulturi voda je jedno od važnih mjesta o kome bismo sada, od primjera do primjera, mogli nalaziti različita značenja i različite modele tumačenja i nijansi između njih. (Izvor: prof.dr Sead Šemsović)

Motiv vode jedan od omiljenih pjesničkih simbola Maka Dizdara. Sve te vode, svaki taj vrutak, zdenac, izvor, svaka ta rijeka, što se smjenjuju u svojoj metaforici u mnogim pjesmama ovog pjesnika, dobili su u ovoj pjesmi najdublji poetski smisao. Leksem rijeka u naslovu ove pjesme stvorio je sa atributom”modra” (koji se inače često spominje i u drugim pjesmama) neosporno snažnu sintagmu, koja izuzetno uspjelo zaokružuje i cijelu poruku zbirkeKameni spavač, kao i smisao zbirke Modra rijeka.

U naslovu pjesme Modra rijeka osim simbolike vode, kao stalnog motiva ove poezije, susrećemo i epitet modra, svakako s jakim stilskim značenjem. Plava boja inače označava u svojoj simbolici nešto što je izmjenično i nadrealno: dan i noć i sve ono što uređuje ljudski život i njegovu vječnost.

Nikto ne zna gdje je ona
malo znamo al je znano

iza gore iza dola
iza sedam iza osam

i još huđe i još luđe
preko mornih preko gorkih

preko gloga preko drače
preko žege preko stege

preko slutnje preko sumnje
iza devet iza deset

i još dublje i još jače
iza šutnje iza tmače

gdje pijetlovi ne pjevaju
gdje se ne zna za glas roga

i još huđe i još luđe
iza uma iza boga

ima jedna modra rijeka
široka je duboka je

sto godina široka je
tisuć ljeta duboka jest

o duljini i ne sanjaj
tma i tmuša neprebolna

ima jedna modra rijeka

ima jedna modra rijeka –
valja nama preko rijeke

Autor: Refija Gagula